Malaysia

Update:

IDDSI sedang mencari sukarelawan yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada Kumpulan Rujukan IDDSI Malaysia yang baru,  mewakili pelbagai pihak, termasuk tetapi tidak terhad kepada: profesional kesihatan dan kesihatan bersekutu; pesakit disfagia dan penjaga mereka; wakil industri makanan; dan rakan kerjasama lain yang berkaitan. Untuk maklumat lanjut dan permohonan, sila hubungi Malaysia.

IDDSI is now seeking volunteers to be part of a new Malaysia IDDSI Reference Group, representing diverse stakeholders, including but not limited to: health and allied health professionals; dysphagia patients and their caregivers; food industry representatives; and other relevant advocates. For further information and application, please contact Malaysia.

Current Implementation Status

Coming Soon

Reference Group

Coming Soon

Primary Contacts Coming Soon
Contact Email Malaysia or contact
Resources
  Page last updated October 12, 2021